Algemene voorwaarden Munazzo 

Artikel 1: Definitie van voorwaarden

1. Munazzo wordt in deze algemene voorwaarden begrepen: www.munazzo.com

2. De koper omvat in deze algemene voorwaarden ook die namens of namens wie diensten worden verleend, alsmede degenen met wie koopovereenkomsten voor de levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen / Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van kopers op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveringen van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verlenen van diensten tussen Munazzo en haar kopers.

2. Alle inkoop- of andere voorwaarden maken slechts deel uit van een overeenkomst voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Munazzo zijn aanvaard.

3. De koper die in het verleden onder (andere) algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op volgende overeenkomsten tussen de koper en Munazzo

Identiteit van de ondernemer:

Telefoonnummer: 073 82 00 362

E-mailadres: info@munazzo.com

KvK nummer: 64417360

Btw-identificatienummer: NL855657789B02

Artikel 3: Gebruik van de diensten

1. Om de service te gebruiken, moet u een gebruikersaccount (een 'Account') maken. Als u een identificatie-gebruikerscode, wachtwoord of andere informatie ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures die toegang geven tot uw account, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen, u mag deze niet aan derden verstrekken. Een gebruikersidentificatiecode bij Munazzo is het e-mailadres waarmee u het account hebt aangemaakt. Gebruikersaccounts zijn strikt persoonlijk en individueel: het is niet toegestaan ​​om een ​​gebruikersaccount met andere mensen te delen. We hebben het recht om een ​​gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te allen tijde uit te schakelen als we naar onze mening de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet hebben nageleefd.

2. Als u een abonnement op de diensten van Munazzo voor een bedrijf koopt, vertegenwoordigt u dit

- U hebt de bevoegdheid om dat bedrijf te binden en u gaat akkoord met deze overeenkomst;

- U houdt zich aan deze overeenkomst;

- U machtigt Munazzo om het bedrijfslogo te allen tijde op de website en op ander promotiemateriaal te gebruiken.

3. Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen geen gebruik maken van de service. Als de wetgeving van het land van verblijf dat toestaat, kunnen minderjarige kinderen gebruik maken van de dienst, op voorwaarde dat hun ouder of wettelijke voogd verklaart dat het account is aangemaakt met toestemming van deze ouder of voogd.

Als u uw minderjarige kind of juridische afdeling toestaat de service te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden voor zowel uzelf als uw kind of juridische afdeling. Verder stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor al het gebruik van de service door uw kind of juridische afdeling, ongeacht of deze toepassing door u is toegestaan.

4. Zolang u zich aan deze overeenkomst houdt, verleent Munazzo u een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht op toegang tot en gebruik van de service zoals bedoeld voor gebruik en in overeenstemming met deze overeenkomst en de toepasselijke wetgeving. Munazzo verleent u geen andere rechten, impliciet of anderszins.

5. U mag de service niet gebruiken om illegaal of ander ongewenst materiaal te verspreiden, of als het schade toebrengt aan anderen of de service zelf. U kunt bijvoorbeeld niet:

(I) de dienst van een andere persoon, organisatie of Munazzo schaden, bedreigen of lastigvallen; (Ii) schade, storing, overbelasting of aantasting van de service veroorzaken;

(Iii) enig deel van de service of toegang tot de service verkopen of herdistribueren, inclusief de verkoop of aankoop van een account;

(Iv) ongeautoriseerde middelen gebruiken of proberen te gebruiken om de service te wijzigen, om te leiden of toegang te krijgen tot de service;

(V) gebruik een geautomatiseerd proces of service (zoals een bot, een spin, periodieke caching van informatie opgeslagen door Munazzo, of metasearching) om toegang te krijgen tot de service of deze te gebruiken, of de gegevens van de service te kopiëren of te verwijderen;

(Vi) het verkrijgen (of proberen te verkrijgen) van alle gegevens van de service, met uitzondering van de gegevens die wij voor u beschikbaar willen stellen.

Gebruikers inhoud

6. Door de Service te gebruiken, verleent u Munazzo een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruik van al het materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en andere afbeeldingen, hierna te noemen "Gebruikersinhoud"). ) die u uploadt of per post naar de service verzendt. De inhoud zoals gegeven wordt niet gedeeld met derden, met uitzondering van de partijen die u hebt gekozen. U erkent hierbij dat alle inhoud die op de service wordt gepost, beschikbaar is voor iedereen.

7. U mag geen bestanden uploaden of per post naar Munazzo verzenden of ze op een andere manier gebruiken op een manier die verband houdt met auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten. U bent verantwoordelijk voor het vaststellen dat het materiaal niet is beschermd. U bent zelf verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit inbreuk op het auteursrecht, handelsmerken, eigendomsrechten of andere schade die voortvloeit uit uw schending van dit verbod. Alle handelsmerken en / of dienstmerken die op de dienst worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.

8. Munazzo claimt geen eigendomsrechten op de Gebruikersinhoud. Munazzo behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud die u uploadt of op de service plaatst te bewerken of te verwijderen. De service heeft geen controle- of verificatieproces van de Gebruikersinhoud die u uploadt of per post aan de dienst beschikbaar stelt, noch controleert de dienst de Gebruikersinhoud die ter beschikking wordt gesteld aan de dienst.

9. U bepaalt wie toegang heeft tot uw Gebruikersinhoud. Wanneer u anderen toegang geeft tot uw Gebruikersinhoud op de service, verleent u deze gratis, met een niet-exclusieve toestemming om dergelijke Gebruikersinhoud uitsluitend te gebruiken, reproduceren, verspreiden, tonen, verzenden en publiekelijk te gebruiken in verband met de dienst. Als u niet wilt dat anderen die rechten hebben, mag u de service niet gebruiken om uw Gebruikersinhoud te delen.

10. Door de service te gebruiken, geeft u Munazzo het recht om uw Gebruikersinhoud op de service te gebruiken, te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, te verspreiden, te publiceren en weer te geven. Deze rechten zijn alleen van toepassing voor zover nodig voor de werking van de Service.

11. Gebruikersinhoud die deze Gebruiksvoorwaarden of uw lokale wetgeving schendt, is niet toegestaan ​​op de Service. Munazzo behoudt zich het recht voor om inhoud te herzien om deze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen. Als u Gebruikersinhoud op de Service deelt op een manier die anderen, auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten schendt, overtreedt u deze gebruiksvoorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt die voor u nodig zijn en dat het gebruik van de Gebruikersinhoud geen enkele wet schendt.

We kunnen uw inhoud op elk moment en om welke reden dan ook verwijderen, inclusief als:

(i) u schendt deze gebruiksvoorwaarden;

(Ii) de gebruikersinhoud overschrijdt limieten voor opslag of bestandsgrootte; of

(iii) we annuleren of schorten uw toegang tot de Service op.

Munazzo voert monitoring uit om te zorgen voor de geschiktheid van de inhoud waarnaar in deze gebruikersovereenkomst wordt verwezen, en, of als gevolg van een dergelijke verificatie of na ontvangst van kennisgeving van ongepaste inhoud van derden. Munazzo behoudt zich het recht voor om alle gebruikersinhoud uit de service te verwijderen. U stemt ermee in om de Inhoud die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden onmiddellijk te verwijderen, na een verwijderingsverzoek van Munazzo. In het geval dat u ervoor kiest om niet te voldoen aan een verzoek van Munazzo, behoudt de service zich het recht voor om dergelijke inhoud en ook uw toegang tot de service onmiddellijk uit te schakelen.

12. U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de Gebruikersinhoud die u op de Service plaatst. We kunnen uw gebruikersinhoud permanent van de service verwijderen als uw toegang tot de service is opgeschort of geannuleerd. We zijn niet verplicht om gebruikersinhoud naar u terug te sturen nadat uw toegang tot de Service is opgeschort of ingetrokken. Als Gebruikersinhoud wordt opgeslagen met een vervaldatum, kunnen we ervoor kiezen om de Gebruikersinhoud vanaf die datum te verwijderen. Gebruikersinhoud die wordt verwijderd, kan onomkeerbaar zijn.

13. U gaat ermee akkoord dat Munazzo niet verantwoordelijk is voor een product of professionele service die wordt weergegeven binnen de service en die afkomstig is uit een ander land dan de bron van Munazzo. Alle zaken met betrekking tot de Producten of Professionele Diensten worden aangeboden door derden, inclusief, maar niet beperkt tot, inkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, onderhoud en levering, exclusief tussen u en de derde partijen. We geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de producten of Professional Services door derden. U kunt ons niet beschouwen (en we zullen niet worden geïnterpreteerd als) een partij bij dergelijke transacties, of mogelijk enige vorm van inkomsten of andere compensatie hebben ontvangen in verband met dergelijke transacties, en we zijn niet aansprakelijk voor kosten of schade die,

betalingen

14. Alle functies en kenmerken van de dienst zijn betaalde functionaliteiten (hierna gezamenlijk "functionaliteiten" genoemd). U stemt ermee in om het gebruik van de functionaliteiten binnen 30 dagen te betalen. We kunnen uw toegang tot de service opschorten of annuleren als we een dergelijke betaling niet op tijd ontvangen. Opschorting of annulering van uw toegang tot de service in geval van niet-betaling kan leiden tot verlies van toegang tot het gebruik van uw account, evenals het verlies van uw Gebruikersinhoud opgeslagen op de Service.

15. Om de kosten te betalen voor functionaliteiten die via de service worden geleverd, wordt u om een ​​betaalmethode gevraagd op het moment dat u zich aanmeldt voor dergelijke functionaliteiten. U kunt informatie over uw account en betaalmethode opvragen en wijzigen door contact op te nemen met Munazzo. U stemt ermee in om uw factuurgegevens te allen tijde actueel te houden.

16. Door een betaalmethode aan te bieden, verklaart u dat

(i) u bent gemachtigd om de betaalmethode te gebruiken die u verstrekt en dat de door u verstrekte informatie juist en nauwkeurig is;

(Ii) u verwerft Munazzo om de functionaliteiten in rekening te brengen door het gebruik van uw betaalmethode; en

(iii) u laat Munazzo betalen voor de functionaliteiten. We brengen elke factuurperiode per maand in rekening.

17. Het abonnement op onze service wordt automatisch elke factureringsperiode (per maand) verlengd. De kosten voor elke factureringsperiode zijn gebaseerd op de functionaliteiten van de service die u gebruikt in combinatie met andere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, het aantal geïmporteerde items, het aantal winkels en het aantal kanalen. Het bedrag wordt automatisch berekend en kan per factureringsperiode variëren. Meer informatie over prijzen is te vinden op Munazzo.com. Om uw abonnement te annuleren, moet u de functionaliteiten vóór de volgende factuurdatum annuleren om te voorkomen dat uw contract wordt verlengd. Als u de optie voor terugkerende betalingen annuleert, blijft uw account actief tot de volgende vervaldatum. In het geval van een dergelijke annulering wordt u niet vergoed. Als u uw account verwijdert vóór het einde van de periode waarvoor u heeft betaald, uw annulering wordt onmiddellijk verwerkt. In het geval van verwijdering van uw account ontvangt u geen restitutie.

18. Wij zullen u een factuur per e-mail bezorgen. U kunt al uw facturen later bekijken in uw account op de service. Als we een fout hebben gemaakt op uw factuur, moet u ons binnen 30 dagen na de eerste fout op uw factuur op de hoogte stellen. We zullen dan onmiddellijk een onderzoek starten. Als u ons niet of niet tijdig op de hoogte brengt van fouten op uw factuur, zijn we niet verplicht om de fout te corrigeren en vervalt uw recht op terugbetaling. Munazzo aanvaardt ook geen aansprakelijkheid en claims als gevolg van schade veroorzaakt door onjuiste informatie op de factuur.

19. Wanneer u onze functionaliteiten gebruikt, stemt u ermee in dat wij de functionaliteiten onmiddellijk aanbieden. U hebt geen recht op een annulering of "afkoelingsperiode", tenzij er een wettelijke afkoelingsperiode is. Betalingen voor functionaliteiten (ongeacht of dit transacties of abonnementen zijn) worden niet terugbetaald.

20. Munazzo kan de prijs van de functionaliteiten op elk moment wijzigen en houdt u ten minste 15 dagen voor de prijswijziging op de hoogte via e-mail. Dit is niet van toepassing op de registratiewijziging als gevolg van de in paragraaf 17 genoemde factoren. Als u het niet eens bent met de prijswijziging, moet u de functionaliteiten annuleren en stoppen met het gebruik van de functionaliteiten voordat de prijswijziging van kracht wordt. Als een vaste duur en prijs wordt aangeboden voor uw functionaliteiten, blijft die prijs gedurende de duur van kracht.

21. U moet betalen voor alle kosten die we maken om achterstallige bedragen te innen. Deze omvatten advocatenhonoraria en andere juridische kosten en kosten in geval van niet-betaling.

22. Als Munazzo u een betaling verschuldigd is, stemt u ermee in ons tijdig en nauwkeurig alle informatie te verstrekken die we nodig hebben om deze betaling waar te maken. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten die kunnen ontstaan ​​als gevolg van deze betaling aan u. U moet ook voldoen aan alle andere voorwaarden die wij stellen aan uw recht op betaling. Als u ten onrechte een betaling heeft ontvangen, kunnen we deze ongedaan maken of een teruggave aanvragen. U stemt ermee in om met ons samen te werken om dit mogelijk te maken. We behouden ons het recht voor om de betaling aan u te verminderen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit gebeurt bij een aanpassing en / of correctie voor betalingen.

Artikel 4: Aanbiedingen / Industrieel eigendom

1. Alle aanbiedingen in prijslijsten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, ongeacht waar deze zijn gepubliceerd of op welke wijze dan ook, zijn altijd vrijblijvend.

2. Alle rechten die voortvloeien uit industriële en intellectuele eigendom, evenals auteursrechten, berusten bij Munazzo

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief btw en uitgedrukt in Euro (€), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de prijslijsten die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst, of latere prijsopgaven via een geautomatiseerd Munazzo-systeem, of via e-mail of schriftelijk.

3. Indien een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan na het sluiten van de overeenkomst, is Munazzo gerechtigd deze door te berekenen in de prijs.

Artikel 6: Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de koper een bestelling plaatst via de webshop, of telefonisch, via e-mail of schriftelijk, tenzij Munazzo de koper binnen 24 uur na bestelling per telefoon, via e-mail en / of schriftelijk op de hoogte stelt . de bestelling niet accepteren. Het voorgaande is ook van toepassing op door Munazzo aangewezen leveranciers bij wie de koper rechtstreeks bestelt. Munazzo kan een klant altijd zonder opgaaf van redenen weigeren, niet accepteren.

Artikel 7: Betaling

1. Alle betalingen worden onmiddellijk gedaan door de koper via iDeal of een andere elektronische betaalmethode. Laatste betalingstermijn 7 dagen.

2. Indien de koper niet tijdig of volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Munazzo op de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn onmiddellijk en onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is de koper ook Munazzo een jaarlijkse rentevoet verschuldigd van 3% boven de 3-maands Euribor rentevoet die op dat moment door de Nederlandse Bank wordt toegepast, met een minimum van 8,5%, met een gedeelte van een maand die als een volledige maand.

3. Alle kosten in verband met de incasso, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150.

4. Elke betaling door de koper strekt allereerst ter voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens ter voldoening van de incassokosten, met uitzondering van de gerechtskosten. Pas na betaling van deze bedragen wordt elke betaling door de koper in mindering gebracht op de openstaande vorderingen in hoofdsom, waarbij de oudste openstaande vordering eerst wordt gedebiteerd.

5. De koper is niet gerechtigd een schuldvergelijking toe te passen voor bedragen die Munazzo in rekening brengt op grond van een overeenkomst tussen hen.

6. Munazzo is altijd gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van zijn verplichting op te schorten totdat de koper op verzoek van Munazzo zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Munazzo heeft ook het recht om zekerheid te eisen voor toekomstige leveringen aan de koper.

Wij factureren alleen elektronisch, de factuur wordt verzonden in PDF.

7. Munazzo betaalt zijn leveranciers binnen vier (4) weken. Leveranciers ontvangen een bevestigingsmail na betaling.

Artikel 8: Levering door Munazzo, levertijd, risico

1. De bestellingen worden geleverd door XLSupply BV volgens een door Munazzo bekend te maken leveringsschema. Munazzo heeft het recht om dit schema te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen van Munazzo opvolgen met betrekking tot de wijze waarop bestellingen moeten worden geplaatst. Indien de koper afwijkt van de bestelwijze van Munazzo, worden de hiervoor gemaakte (extra) kosten aan de koper in rekening gebracht.

2. Overeengekomen levertijden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd. Als het risico bestaat dat een termijn wordt overschreden, zullen Munazzo en de koper zo snel mogelijk overleg plegen. In geval van late levering dient Munazzo (met inachtneming van een redelijke termijn) in gebreke te worden gesteld, waarbij XLSupply BV een redelijke termijn van minimaal 21 kalenderdagen moet krijgen gedurende welke zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen.

3. XLSupply BV is geheel vrij om de wijze van transport te bepalen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten niet kunnen worden geleverd volgens het leveringsschema op verzoek van de koper, zijn de transportkosten volledig voor rekening van de koper.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, draagt ​​de koper onmiddellijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan of door de geleverde producten of delen daarvan.

Artikel 9: Levering door derde leverancier

1. Munazzo is bevoegd om door Munazzo aan te wijzen externe leveranciers te gebruiken. Munazzo zal de nodige zorg in acht nemen bij het kiezen van een externe leverancier.

2. De externe leverancier levert de te betalen producten via Munazzo rechtstreeks aan de koper. In alle gevallen kan de koper de producten bij de externe leverancier rechtstreeks bij Munazzo bestellen. In het geval van directe leveringen blijft betaling aan Munazzo plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen met een derde leverancier, dan worden producten rechtstreeks aan een derde leverancier betaald.

3. Munazzo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en / of gebrekkige leveringen door de externe leverancier. Munazzo zal de koper zoveel mogelijk helpen bij het indienen van eventuele schadeclaims die de koper kan hebben tegen de externe leverancier in geval van tekortkomingen en / of gebrekkige leveringen door de externe leverancier.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Munazzo aan de koper geleverde producten blijft bij Munazzo zolang de koper de vorderingen van Munazzo met betrekking tot een koopovereenkomst of om welke reden dan ook niet heeft betaald, zolang de koper nog steeds werkzaamheden verricht aan worden uitgevoerd onder een andere overeenkomst. niet heeft betaald en zolang de koper de vorderingen van Munazzo niet heeft betaald wegens het niet nakomen van dergelijke verplichtingen, waaronder vorderingen voor boetes, rente en kosten. Munazzo is in dit geval gerechtigd om de geleverde producten onder zijn controle te brengen, inclusief het betreden van de site van de koper, om de betreffende producten uit de winkel en het magazijn van de koper te verwijderen. Verpakkingen worden nooit eigendom van de koper.

2. Het is de koper toegestaan ​​om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten aan derden te verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De koper is niet gerechtigd een retentierecht of een bezitloos retentierecht te vestigen op de door Munazzo geleverde producten.

3. Naast het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 7.1, verbindt de koper zich ertoe op eerste verzoek van Munazzo een eigendomsrecht te behouden en, voor zover nodig, de door Munazzo aan de koper geleverde producten vast te stellen als zekerheid voor alle bestaande en toekomstige claims van Munazzo, om welke reden dan ook.

Artikel 11: Klachten over producten geleverd door Munazzo

1. Bij levering en ontvangst van de door Munazzo geleverde producten moet de koper controleren of de levering overeenkomt met zijn bestelling of zijn bestelling. 2. Klachten over zichtbare gebreken en / of tekortkomingen of overschotten van de levering moeten onmiddellijk aan Munazzo worden gemeld, maar uiterlijk binnen 24 uur na de leveringsdatum. Rapporten zoals beschreven moeten zoveel mogelijk worden gerapporteerd via het geautomatiseerde systeem dat wordt geleverd en / of aangewezen door Munazzo. Andere claims met betrekking tot geleverde producten worden alleen verwerkt door Munazzo als deze binnen 24 uur nadat de koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, aan Munazzo zijn gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de geleverde goederen in orde te hebben gevonden.

3. Alle rechten onder dit artikel zijn alleen van toepassing op de eerste koper. De koper heeft niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten op basis van zichtbare gebreken; als de klacht gegrond blijkt, kan later een terugbetaling worden gedaan.

4. Retourneren (retourneren) van de geleverde goederen kan alleen door de koper plaatsvinden na goedkeuring en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Munazzo

5. Uitwisseling van artikelen is alleen mogelijk als deze uitwisseling gewenst is als gevolg van een identificeerbare en verwijtbare onrechtmatige daad van Munazzo. In dat geval worden artikelen bij de volgende verzending geruild voor het juiste artikel, op voorwaarde dat deze artikelen worden aangeboden in een verzegelde, originele (fabrieks) verpakking zodra ze zijn afgeleverd.

Samengevat:

Munazzo accepteert alleen retouren in de volgende gevallen:

1.Product voldoet na het testen niet aan de vereisten, dit moet binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk door de klant worden gemeld. Na deze periode kan geen aanspraak meer worden gemaakt.

2. Er is een onjuist product of hoeveelheid geleverd. Dit moet binnen 24 uur schriftelijk aan Munazzo worden medegedeeld. De bewijslast ligt bij de klant. Onder onjuist wordt verstaan ​​een levering die afwijkt van de door de klant schriftelijk gevraagde bestelling, die schriftelijk door Munazzo moet worden bevestigd. In alle andere gevallen worden geen retouren geaccepteerd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12: Overmacht

1. Munazzo is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting indien dit wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, of die niet voor zijn rekening is op grond van wet, rechtshandeling of algemeen aanvaarde mening.

2. Als door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals maar niet beperkt tot industriële staking, stagnatie in de levering van producten, havenstakingen en brand, Munazzo niet in staat of niet in staat is om zijn verplichtingen tijdig of niet na te komen tijd van Munazzo of haar leveranciers ingevolge de overeenkomst, heeft Munazzo het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn - 3 maanden uit te voeren, of - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

3. De koper is niet gerechtigd de overeenkomst in voornoemd geval te beëindigen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Munazzo aanvaardt wettelijke verplichtingen om schadevergoeding te betalen voor zover de koper met juridische middelen kan aantonen en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of nalatigheid van Munazzo.

2. De aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit artikel 13.1 is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat is gefactureerd in de hoofdsom, met betrekking tot de geleverde producten en / of geleverde diensten.

3. Elke verstrekkende aansprakelijkheid van Munazzo voor schade, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en medewerkers, is om welke reden dan ook uitgesloten, inclusief alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of commerciële schade. Bovendien vrijwaart de koper Munazzo voor alle aanspraken van derden met betrekking tot enige schade die hij lijdt, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 14: Beëindiging

1. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Munazzo gerechtigd de levering van de producten zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst op te schorten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. en / of de relevante koopovereenkomst beëindigen door de koper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, onverminderd alle andere rechten die aan Munazzo toekomen.

2. Indien de koper ten tijde van de ontbinding al diensten had ontvangen om de overeenkomst uit te voeren, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en alleen voor dat deel dat nog niet door Munazzo is uitgevoerd. Bedragen die Munazzo heeft gefactureerd voor de ontbinding in verband met wat zij al heeft uitgevoerd of geleverd voor de uitvoering van de overeenkomst, blijven verschuldigd en blijven onmiddellijk opeisbaar op het moment van de ontbinding.

3. Alle vorderingen van Munazzo zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar als de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of in geval van faillissement of surseance van betaling, of als de koper de vrije toegang tot zijn activa of een deel verliest of dreigt te verliezen. om welke reden dan ook. verliezen. In dat geval heeft Munazzo het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen of op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper, geheel of gedeeltelijk, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Artikel 15: Overige verplichtingen van de koper

1. De koper is verplicht Munazzo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als zijn faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of als de koper om welke reden dan ook zijn activa geheel of gedeeltelijk kwijtraakt of dreigt te verliezen.

Artikel 16: Wijzigingen

1. Deze algemene voorwaarden kunnen door Munazzo worden gewijzigd, maar deze wijzigingen zijn pas van toepassing op de koper nadat de koper op de hoogte is gebracht van deze wijzigingen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomsten tussen Munazzo en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Munazzo en zijn kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied van de woonplaats van Munazzo of, naar goeddunken van Munazzo, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

Artikel 18: Copyright-webshop

1. Copyright is van toepassing op alle foto's, afbeeldingen, teksten enz. Niets hiervan mag voor persoonlijk gebruik van Munazzo worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het kopiëren van afbeeldingen en foto's, deze kunnen worden gebruikt na schriftelijke toestemming. Het is nooit toegestaan ​​teksten uit producten en andere uit de webwinkel te kopiëren, tenzij hiervoor toestemming is verleend. (via een link of webshopplatform)Office Amsterdam

Zuidplein 36
1077 XV
Amsterdam WTC
Netherlands
+31 (0)20 799 76 17
support@munazzo.com

Office Silicon Valley
4701 Patrick Henry Dr
Building 25
Santa Clara
California 95054
United States of America

Fulfilment Center
Rietveldenweg 41A
5222 AP
‘s-HERTOGENBOSCH
Noord-Brabant
Netherlands
+31 (0)73 624 0420