Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Munazzo

Artikel 1: Begripsbepaling

1. Onder Munazzo wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: munazzo.com
2. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van kopers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en op alle aanbiedingen en overeenkomsten zoals het verrichten van diensten tussen Munazzo en haar kopers.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Munazzo uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Koper met wie in het verleden op (andere) algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen koper en Munazzo

Identiteit van de ondernemer
Naam: XLSupply B.V.
Handelsnaam: Munazzo
Rietveldenweg 41 A 5222 AP ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 62 40 420
E-mailadres: info@munazzo.com
KvK-nummer: 64417360
Btw-identificatienummer: NL855657789B02

Artikel 3: Het gebruik van de diensten

1. Om de dienst te gebruiken, bent u verplicht om een gebruikersaccount (een "Account") aan te maken. Als u bent voorzien van een identificatie gebruikerscode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures die toegang geven tot uw account, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen, u mag het niet openbaar te maken voor een derde partij. Een gebruiker identificatie-code is bij Munazzo het e-mailadres waarmee u het account heet aangemaakt. Gebruikersaccounts zijn strikt persoonlijk en individueel: het is niet toegestaan om een gebruikersaccount met andere mensen te delen. We hebben het recht om een gebruiker identificatie-code of wachtwoord uit te schakelen, op elk moment, als naar onze mening niet is gelukt om te voldoen aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

2. Als u een abonnement op de diensten van Munazzo ten behoeve van een bedrijf aanschaft vertegenwoordigt u Munazzo dat
- U de bevoegdheid hebt om dat bedrijf te binden en dat u akkoord gaat met deze overeenkomst;
- U zich aan deze overeenkomst zult houden;
- U Munazzo de bevoegdheid geeft het bedrijfslogo te allen tijde te mogen gebruiken op de website en op andere promotiemateriaal.

3. Minderjarigen onder de leeftijd van 13 is niet toegestaan om de dienst te gebruiken. Als de wetten van het land van verblijfsvergunning dit toelaat, kunnen minderjarige kinderen de dienst gebruiken, op voorwaarde dat hun ouder of wettelijke voogd stelt dat het account is aangemaakt met goedkeuring van deze moedermaatschappij of voogd.

Als u uw minderjarige kind of juridische afdeling in staat stelt de dienst te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden ten behoeve van zowel uzelf en uw kind of juridische afdeling. U stemt ermee verder dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle gebruik van de dienst door uw kind of juridische afdeling, ongeacht of deze toepassing was toegestaan door u.

4. Zolang u zich houdt aan deze overeenkomst verleent Munazzo u een beperkte, herroepbare, niet- exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare recht op toegang en gebruik van de dienst zoals het bedoeld is om te worden gebruikt en in overeenstemming met deze overeenkomst en de toepasselijke wetgeving. Munazzo verleent u geen andere rechten, impliciet of anderszins.

 

5. U mag de dienst niet gebruiken om onwettige of ander ongewenst materiaal te verspreiden, of als het schade toebrengt aan anderen of de dienst zelf. U kunt bijvoorbeeld niet:

(I) de dienst schaden, bedreigen of lastig vallen een andere persoon, organisatie of Munazzo; (Ii) schade, storing, overbelasting of aantasting van de dienst veroorzaken;

(Iii) verkopen of herdistribueren van enig deel van de dienst of de toegang tot de dienst, met inbegrip van de verkoop of aankoop van een account;

(Iv) ongeoorloofde middelen gebruiken of proberen te gebruiken om te wijzigen, om te leiden, of de toegang tot de dienst te krijgen;

(V) gebruik maken van een geautomatiseerd proces of dienst (zoals een bot, een spider, periodieke caching van informatie die is opgeslagen door Munazzo, of metasearching) voor toegang tot, of gebruik van de dienst, of de gegevens van de dienst te kopiëren of te schrappen;

(Vi) verkrijgen (of proberen te verkrijgen) van alle gegevens van de dienst, met uitzondering van de gegevens die we van plan zijn om aan u ter beschikking te stellen.

Users Content

6. Door het gebruik van de Dienst, verleent u Munazzo een wereldwijde, onherroepelijke, niet- exclusieve, royalty-vrije licentie om al het materiaal te gebruiken (inclusief zonder beperking tekst, afbeeldingen en ander beeldmateriaal, hierna te noemen de "User Content") die u uploadt of per post verstuurt naar de dienst. De inhoud zoals gegeven worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van de door u gekozen partijen. U erkent hierbij dat alle inhoud geplaatst op de dienst voor al het publiek beschikbaar is.

7. U mag geen bestanden uploaden of per post sturen naar Munazzo of anderszins gebruiken op een manier in verband met auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten. U bent verantwoordelijk voor het bepalen dat het materiaal niet wordt beschermd. U bent als enige aansprakelijk voor alle schade als gevolg van een inbreuk op auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten, of andere schade als gevolg van uw overtreding van dit verbod. Alle handelsmerken en / of dienstmerken weergegeven op de dienst zijn de exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars, en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.

8. Munazzo claimt geen eigendomsrechten aan de User Content. Munazzo behoudt zich wel het recht voor om User Content die u uploadt of post naar de dienst stuurt te bewerken of verwijderen. De dienst heeft geen controle proces of verificatie proces van de User Content die u uploadt of per post aan de dienst ter beschikking stelt, noch bewaakt de dienst de User Content die ter beschikking is gesteld aan de dienst.

9. U bepaalt wie toegang heeft tot uw User Content. Wanneer u anderen toegang geeft tot uw User Content op de dienst, verleent u deze gratis, met een niet-exclusieve toestemming om te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, weer te geven, door te geven, en aan het publiek dergelijke User Content uitsluitend te gebruiken in verband met de dienst. Als u niet wilt dat anderen die rechten hebben, mag u de dienst niet gebruiken om uw User Content te delen.

10. Door gebruik te maken van de dienst, geeft u Munazzo het recht, uw User Content te gebruiken, te wijzigen, aan te passen, te reproduceren, te verspreiden, te publiceren en weer te geven op de dienst. Deze rechten gelden uitsluitend voor zover dat nodig is voor de werking van de Dienst.

11. User Content die deze Gebruiksvoorwaarden of uw lokale wetten overtreedt is niet toegestaan op de Dienst. Munazzo behoudt zich het recht voor om inhoud voor het doel van de handhaving van deze Gebruiksvoorwaarden te herzien. Als u User Content op de Dienst deelt op een manier die anderen, copyrights, andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten schendt, schendt u deze gebruiksvoorwaarden. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten beschikt die noodzakelijk voor u zijn en dat het gebruik van de User Content geen wet overtreedt.
Wij kunnen uw content van de dienst verwijderen op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met inbegrip van indien:
(i) u inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden;
(Ii) de User Content grenzen overschrijdt aan opslag of bestandsgrootte; of
(iii) we annuleren of schorten uw toegang tot de Dienst op.
Munazzo voert monitoring om de geschiktheid van de inhoud te garanderen als bedoeld in deze gebruikersovereenkomst te stellen, en, of als gevolg van een dergelijke controle of na ontvangst van de kennisgeving van ongeschikte content van derden. Munazzo behoudt zich het recht voor om enige of alle User Content te verwijderen uit de dienst. U stemt ermee in om onmiddellijk de Content neer te halen die de gebruiksvoorwaarden schendt, ingevolge een take down verzoek van Munazzo. In het geval dat u ervoor kiest om niet te voldoen aan een verzoek van Munazzo, behoudt de dienst zich het recht voor rechtstreekts dergelijke inhoud en ook uw toegang tot de dienst uit te schakelen.

12. U bent verantwoordelijk voor een back-up van de User Content die u op de Dienst plaatst. We kunnen uw User Content definitief verwijderen van de Dienst als uw toegang tot de dienst wordt opgeschort of geannuleerd. Wij hebben geen verplichting om User Content aan u terug te sturen nadat uw toegang tot de Dienst is geschorst of ingetrokken. Indien User Content wordt opgeslagen met een vervaldatum, kunnen we ervoor kiezen de User Content vanaf die datum te verwijderen. User Content die wordt verwijderd kan onherstelbaar zijn.

13. U gaat ermee akkoord dat Munazzo niet verantwoordelijk is voor een product of Professional Service dat binnen de dienst wordt getoond en afkomstig is uit een ander land dan de bron van Munazzo. Alle zaken met betrekking tot de Producten of Professional Services worden aangeboden door derden, waaronder, maar niet beperkt tot, aankoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, onderhoud en levering, vinden uitsluitend plaats tussen u en de derde partijen. Wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de producten of Professional Services door derden. U kan niet overwegen ons (en we zullen niet worden opgevat als) partij bij dergelijke transacties, of enige vorm van inkomsten of andere vergoeding kan hebben ontvangen in verband met dergelijke transacties, en we zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schade die, direct of indirect, voortvloeit uit een andere betrokkene of in verband met de transacties.

Betalingen

14. Alle functies en kenmerken van de dienst zijn betaalde functionaliteiten (hierna gezamenlijk aangeduid als "functionaliteiten"). U stemt ermee in om het gebruik van de functionaliteiten binnen 30 dagen te betalen. We kunnen uw toegang tot de dienst opschorten of annuleren als we niet een dergelijke betaling op tijd ontvangen. Opschorting of annulering van uw toegang tot de dienst bij het niet betalen kan resulteren in verlies van toegang tot het gebruik van uw account, alsmede het verlies van uw Users Content opgeslagen op de Dienst.

15. Om de kosten voor Functionaliteiten geleverd via de dienst te betalen, wordt u gevraagd om een betaalmethode op het moment dat u zich aanmeldt voor dergelijke functionaliteiten. U kunt informatie over uw account en betalingsmethode opvragen en wijzigen door contact op te nemen met Munazzo. U stemt ermee in te allen tijde uw factuur informatie actueel te houden.

16. Door het verstrekken van een betaalmethode, verklaart u dat
(i) u bevoegd bent om de betaalmethode die u verstrekt te gebruiken en dat de door u verstrekte informatie juist en accuraat is;
(Ii) u Munazzo bemachtigt, in rekening te brengen voor de functionaliteiten door middel van het gebruik van uw betaalmethode; en
(iii) u Munazzo bemachtigd rekening te brengen voor de functionaliteiten. Wij brengen elke facturatieperiode per maand in rekening.

17. Het abonnement op onze service wordt automatisch vernieuwd elke facturatie periode (per maand). De kosten voor elke facturatie periode is gebaseerd op de functionaliteiten van de dienst die u gebruikt in combinatie met andere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, het aantal geïmporteerde items, aantal winkels en het aantal kanalen. Berekening van de hoogte van de heffing gebeurd automatisch en kan elke facturatie periode variëren. Meer informatie over prijzen kan worden gevonden op Munazzo.com. Om uw abonnement te stoppen, moet u de Functionaliteiten annuleren vóór de eerstvolgende factuurdatum om te voorkomen dat uw overeenkomst verlengt wordt. Als u de terugkerende betaling optie annuleert, blijft uw account actief tot de volgende vervaldag. In geval van een dergelijke annulering, wordt u geen terugbetaling gegeven. Als u uw account verwijderd vóór het einde van de periode waarvoor u betaald, wordt uw annulering meteen behandeld. In het geval van verwijdering van uw account, ontvangt u geen restitutie.

18. Wij zullen u voorzien van een factuur via e-mail. Al uw facturen kunt u later terugzien in uw account op de dienst. Als we een fout op uw factuur gemaakt hebben, moet u ons binnen 30 dagen nadat de fout voor het eerst verschijnt op uw factuur, hierop attenderen. Wij zullen dan onmiddellijk een onderzoek starten. Wanneer u ons niet, of niet op tijd attendeert op eventuele fouten op uw factuur, zullen wij niet verplicht zijn de fout te herstellen en vervalt uw recht op eventuele terugbetaling. Tevens neemt Munazzo dan geen enkel aansprakelijkheid en claims ter gevolg van schade door onjuiste informatie op de factuur.

19. Wanneer u gebruik maakt van onze functionaliteiten, gaat u ermee akkoord dat we de Functionaliteiten onmiddellijk bieden. U heeft hierbij geen recht op een annulering of "afkoelingsperiode", behalve als er wettelijk een afkoelingsperiode bestaat. Betalingen voor Functionaliteiten (of deze transacties zijn of abonnementen) kunnen niet worden gerestitueerd.

20. Munazzo kan de prijs van de functionaliteiten op elk moment wijzigen en zal u via e-mail ten minste 15 dagen vóór de prijswijziging hiervan op de hoogte houden. Dit geldt niet voor de verandering in de inschrijving als gevolg van de factoren zoals vermeld in paragraaf 17. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet u de functionaliteiten annuleren en stoppen met het gebruik van de Functionaliteiten voordat de prijswijziging van kracht wordt. Als er een vaste looptijd en prijs voor uw functionaliteiten geboden is, zal die prijs van kracht blijven gedurende de looptijd.

21. U moet betalen voor alle kosten die wij maken om eventuele achterstallige betalingen te innen. Deze omvatten honoraria van advocaten en andere juridische kosten en kosten in geval van wanbetaling.

22. Als Munazzo u een betaling verschuldigd is, dan gaat u ermee akkoord om tijdig en accuraat ons te voorzien van alle informatie die we nodig hebben om deze betaling waar te maken. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen en kosten die erbij komen als gevolg van deze betaling aan u. U moet ook voldoen aan alle andere voorwaarden die we stellen aan uw recht op enige betaling. Als u een betaling ten onrechte ontvangen hebt, kunnen we deze omkeren of een terugkeer van betaling eisen. U stemt ermee in om samen met ons zich in te spannen om dit voor elkaar te krijgen. We behouden ons het recht om de betaling te verminderen aan u zonder voorafgaande kennisgeving. Dit gebeurd in geval van een aanpassing en of correctie bij betalingen.

Artikel 4: Aanbiedingen / Industriële eigendom

1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend.
2. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven berusten bij Munazzo

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en in Euro’s (€) uitgedrukt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten, dan wel latere prijsopgaven via een door Munazzo geautomatiseerd systeem, dan wel via e-mail of schriftelijk.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Munazzo gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 6: Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper via de webshop, dan wel telefonisch, via e-mail of schriftelijk bestelling doet, tenzij Munazzo binnen 24 uur na bestelling telefonisch, via e- mail en/of schriftelijk aan koper laat weten de bestelling niet te accepteren. Het voorafgaande geldt ook voor door Munazzo aangewezen leveranciers, bij wie koper rechtstreeks bestelt. Munazzo mag altijd zonder opgave van redenen een klant weigeren, niet accepteren.

Artikel 7: Betaling

1. Alle betalingen worden door koper onmiddellijk voldaan per iDeal of ander electronisch betaalmiddel. Uiterste betalingstermijn 7 dagen.
2. Indien de koper niet tijdig of niet volledig heeft betaald , is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Munazzo op koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, direct en onmiddellijk opeisbaar. Tevens is koper alsdan aan Munazzo een jaarrente verschuldigd van 3 % boven de op dat moment door de Nederlandse Bank gehanteerde 3 maandse Euribor-rente, met een minimum van 8,5%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.
3. Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een absoluut minimum van € 150,-.
4. Iedere betaling door koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door koper in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt afgeschreven.
5. Koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, welke Munazzo krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
6. Munazzo is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat koper op verzoek van Munazzo zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Daarnaast is Munazzo gerechtigd ook voor toekomstige leveranties aan koper zekerheid te verlangen.
Wij factureren uitsluitend electronisch, de factuur wordt verzonden in PDF.

Artikel 8: Levering door Munazzo , levertijd, risico

1. De bestellingen zullen door Munazzo, worden geleverd volgens een door haar bekend te maken afleverschema. Munazzo heeft te allen tijde het recht dit schema te wijzigen c.q. aan te passen. Koper zal voorts de aanwijzingen die door Munazzo worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop bestellingen dienen plaats te vinden in acht nemen. Indien door de koper wordt afgeweken van de door Munazzo gestelde manier van bestellen dan zullen de (extra) kosten die hiervoor gemaakt worden belast worden aan de koper.
2. Afgesproken levertijden zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Munazzo en koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet-tijdige levering dient Munazzo, (met inachtneming van een redelijke termijn), in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Munazzo een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen.
3. Munazzo is geheel vrij de wijze van transport te bepalen conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen; in alle gevallen waarin de producten op verzoek van koper niet kunnen worden afgeleverd volgens het afleveringsschema zijn de vervoerskosten geheel voor rekening van koper.
4. Onverminderd hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald draagt koper dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten of onderdelen daarvan ontstaat.

Artikel 9: Levering door derde-toeleverancier

1. Munazzo is bevoegd om gebruik te maken van door Munazzo aan te wijzen derde-toeleveranciers. Bij de keuze van de derde-toeleverancier zal Munazzo de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De derde-toeleverancier levert de via Munazzo te betalen producten rechtstreeks aan koper. In alle gevallen kan koper rechtstreeks bij Munazzo de producten van de derde-toeleverancier bestellen. In geval van rechtstreekse leveringen blijft betaling aan Munazzo plaatsvinden, tenzij met derde-toeleverancier anders overeen gekomen is, dan worden producten rechtstreeks aan derde- toeleverancier betaald.
3. Munazzo is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde- toeleverancier. Munazzo zal koper zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde-toeleverancier, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde-toeleverancier.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door Munazzo aan koper geleverde producten blijft bij Munazzo zolang koper de vorderingen van Munazzo ter zake van een koopovereenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van Munazzo wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Munazzo is in dit geval gerechtigd de geleverde producten in haar macht te brengen, waaronder het betreden van het terrein van koper, om zelf de desbetreffende producten uit de winkel en het magazijn van koper te halen. Emballage wordt nimmer eigendom van koper.
2. Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen. Koper is niet gerechtigd op de door Munazzo geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Munazzo een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Munazzo aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Munazzo, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 11: Reclames op door Munazzo geleverde producten

1. Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door Munazzo geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt. 2. Reclames te zake van zichtbare gebreken en/of manco of surplus meldingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 24 uur na leveringsdatum, bij Munazzo te worden gemeld. Meldingen zoals omschreven dienen zoveel mogelijk via het door Munazzo geleverde en/of aangewezen geautomatiseerde systeem gemeld worden. Overige reclames ter zake van geleverde producten worden door Munazzo slechts in behandeling genomen indien zij binnen 24 uur nadat koper in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, ter kennis van Munazzo zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden.
3. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor de eerste koper. Koper heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan later terugbetaling plaatsvinden.
4. Terugzending (retourneren) van geleverde goederen kan door koper slechts geschieden na akkoordbevinding en met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Munazzo
5. Ruilen van artikelen is uitsluitend en alleen mogelijk indien deze ruiling gewenst is ten gevolge van een aanwijsbare en verwijtbare foutieve handeling van Munazzo . Artikelen worden in dat geval bij de eerstvolgende zending omgeruild voor het juiste artikel, mits deze artikelen aangeboden worden in gesloten, originele (fabrieks)verpakking zoals ze ook zijn afgeleverd.

Samengevat:
Munazzo neemt uitsluitend retouren aan in de volgende gevallen:
1.Product voldoet na beproeving niet aan de gestelde eisen, dit dient binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk gemeld te zijn door de opdrachtgever. Na deze periode kan hier geen aanspraak meer op worden gemaakt.
2.Er is een onjuist product of onjuist aantal afgeleverd. Dit dient binnen 24 uur schriftelijk te worden doorgeven aan Munazzo . De bewijslast ligt bij de opdrachtgever. Onder onjuist wordt verstaan een aflevering die afwijkt van de schriftelijk aangevraagde order door de opdrachtgever, welke schriftelijk bevestigd dient te zijn door Munazzo In alle overige gevallen worden geen retouren geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12: Overmacht

1. Munazzo is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Indien Munazzo door overmacht, of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Munazzo ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Munazzo het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn - 3 maanden- uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ontbonden te verklaren.
3. Koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Munazzo aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover koper door middelen rechtens aantoont en bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van Munazzo.
2. De uit artikel 13.1 voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde producten en/of verrichte diensten.
3. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Munazzo voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Munazzo tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

Artikel 14: Ontbinding

1. Indien koper één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Munazzo gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de producten op te schorten en/of de desbetreffende koopovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper, met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Munazzo toekomende rechten.
2. Indien koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Munazzo nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Munazzo voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Alle vorderingen van Munazzo zijn terstond en geheel opeisbaar indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Munazzo heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 15: Overige verplichtingen van koper

1. Koper is verplicht Munazzo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen als diens faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of als koper door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

Artikel 16: Wijzigingen

1. Deze algemene voorwaarden kunnen door Munazzo worden gewijzigd, doch deze wijzigingen gelden niet eerder jegens koper dan nadat koper van deze wijzigingen op de hoogte is gesteld.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomsten tussen Munazzo en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Munazzo en haar kopers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Munazzo of, zulks ter keuze van Munazzo, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

Artikel 18: Copyright webwinkel

1. Op alle foto's, afbeeldingen, teksten etc. bestaat copyright. Niets van dit alles mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van Munazzo worden overgenomen voor eigen gebruik. Overnemen van afbeeldingen en foto's, deze kunnen na schriftelijke toestemming worden gebruikt. Het is nimmer toegestaan om teksten van producten en overige van de webwinkel over te nemen, tenzij daar toestemming voor is verleend. (via een koppeling of webshopplatform)

Downloaden of Afdrukken (PDF)